Przejdź do treści

Regulamin

PIWNE SPA

(https://piwnespa.net)

Regulamin sklepu

REGULAMIN REZERWACJI

PIWNE SPA W SOSNOWCU

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI.
3. REZERWACJA USŁUGI.
4. ZMIANY I ANULOWANIE REZERWACJI.
5. REKLAMACJE.
6. DANE OSOBOWE.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
PIWNE SPA
Alan Nawrot
ul. Małachowskiego 50
41-200 Sosnowiec
NIP: 6252484288
REGON: 523319900
e-mail: office@piwnespa.net

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym piwnespa.net
REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.
FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.
USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
OBSŁUGA KLIENTA – pomoc, jaką firma oferuje swoim klientom przed zakupem lub po zakupie przez niego usług. 

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.piwnespa.net prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI.

2.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi. 

2.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

3.REZERWACJA USŁUGI.

3.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Zarezerwuj teraz” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku pod usługą. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:
(1) Wybór rodzaju usługi i terminu wizyty
(2) Wypełnienie Formularza Rezerwacji i kliknięcie pola „Przejdź do podsumowania”.  W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz akceptacji polityki prywatności i regulaminu Rezerwacji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej).
(3) Dokonanie wymaganej płatności online.
Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

4.1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z usługodawcą pod numerem telefonu  + 48 725-858-870 lub mailowo: office@piwnespa.net

4.2. W razie rezygnacji z zarezerwowanego seansu w Piwnym Spa, Spa:
a) zwraca 100% wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed planowanym seansem.
b) zwraca 30% wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed planowanym zabiegiem.
c) nie zwraca wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

4.3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni.

4.4. Zmianę terminu seansu w Piwnym Spa:
a) można dokonać do 24 godzin przed planowaną wizytą bez dodatkowych opłat. Nowy termin seansu nie może być anulowany.
b) nie można dokonać na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą. 
W celu zmiany terminu należy skontaktować się z usługodawcą tel: + 48 725-858-870, office@piwnespa.net

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

5.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi. 

5.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Małachowskiego 50/I Lokal Usługowy, 41-200 Sosnowiec lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@piwnespa.net

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.

7.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.

7.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://piwnespa.net/index.php/regulamin/

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN PIWNEGO SPA

Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Piwne Spa zlokalizowanym pod adresem Małachowskiego 50/I Lokal Usługowy, 41-200 Sosnowiec.

W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:
1. Spa – firma Piwne Spa
2. Personel – osoby pracujące w Piwnym Spa
3. Gość – osoba fizyczną, korzystającą z usług Piwnego Spa.
4. Seans – kąpiel i inne usługi świadczone przez Piwne Spa.

1. Piwne Spa otwarte jest od PN-CZW  godzinach 9:00-22:00, PT-SOB w godzinach 9:00-24:00, NIEDZIELA 9:00-22:00. Spa zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
2. Na seans należy przybyć 10 minut wcześniej przed umówioną punktualnie na umówioną wizytą.
3. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu seansu, bez możliwości obniżenia ceny seansu.
4. Zakup usług z oferty Piwnego Spa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Piwne Spa oraz zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
5. Osoby przebywające na terenie Piwnego Spa zobowiązane są do zmiany obuwia na klapki oraz przebrania się w strój kąpielowy. Klapki i strój kąpielowy oraz ręcznik Gość przynosi ze sobą.
6. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą personelu Piwnego Spa.
7. Piwne Spa jest strefą ciszy i relaksu. Personel ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości korzystających z Piwnego Spa.
8. Rezerwacji seansów w Piwnym Spa można dokonać przez stronę internetową www.piwnespa.net lub telefonicznie +48 725-858-870, bądź mailowo office@piwnespa.net.
9. Potwierdzenie rezerwacji wymaga wpłaty 100% ceny za rezerwowane seanse na stronie Internetowej lub płatność gotówką  w lokalu.
10. Istnieje możliwość anulowania usługi lub zmiany terminu zabiegu.

W razie rezygnacji z zarezerwowanego seansu w Piwnym Spa, Spa:
• zwraca 100% wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed planowanym seansem,
• zwraca 30% wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed planowanym seansem,
• nie zwraca wartości seansu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą,
• jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji przysługuje zwrot środków, Gość ma obowiązek ubiegać się o zwrot środków poprzez kontakt mailowy office@piwnespa.net. Zwrot nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni.

Zmianę terminu seansu w Piwnym Spa:
• można dokonać do 24 godzin przed planowaną wizytą bez dodatkowych opłat. Nowy termin seansu nie może być anulowany,
• nie można dokonać na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

11. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
12. Zabieg w Piwnym Spa można zakupić w postaci Vouchera poprzez stronę www. piwnespa.net lub kontaktując się z recepcją Spa. Jeśli oferta nie wskazuje inaczej ważność vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystany voucher można zwrócić w terminie 14 dni od dnia zakupu. W takim przypadku zwrot środków nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni. Voucher nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot kosztów. Zrealizować voucher można tylko po wcześniejszym kontakcie ze Spa i rezerwacji. Umówionego terminu realizacji vouchera nie można zmienić na mniej niż 24h przed wizytą. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin, voucher staje się nieważny. 
13. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą  korzystać z usług spa bez spożywania alkoholu, tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
14. Na terenie Piwnego Spa obowiązuje zakaz:
• palenia tytoniu,
• wnoszenia i spożywania własnej żywności i napoi
• używania narkotyków i innych środków odurzających itp.
• wprowadzania zwierząt
15. Zalecamy przybycie do Spa bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed seansem.
16. Piwne Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SPA w innym miejscu niż do tego przeznaczone.
17. Spa to strefa ciszy, na terenie SPA zabrania się hałasowania, głośnych rozmów i zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite.
18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia Piwnego Spa.
19. Do Piwnego Spa nie będą wpuszczane osoby:
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
• dla których wykonania usługi w Piwnym Spa może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia
• których zachowanie stanowić może zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
• których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm.
20. Gość naruszający spokojną atmosferę w SPA lub przepisy regulaminu Piwnego Spa będzie usuwany z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów seansu.
21. Przed przystąpieniem do seansu w Piwnym Spa Goście powinni wypełnić ankietę zdrowotną.
22. Przeciwwskazania do seansów w Piwnym Spa:
• epilepsja;
• choroby nowotworowe;
• choroby wirusowe z podwyższoną temperaturą ciała;
• rozrusznik serca;
• rany otwarte, świeże złamania, zwichnięcia, skręcenia;
23. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas seansu bądź bezpośrednio po nim.    W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
24. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie Personelowi Piwnego Spa wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację Spa i jakość świadczonych w nim usług.
25. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.